Vyhledávání

Obchodní podmínky

 

Všeobecné

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.czmms.webnode.cz., upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží služeb zdravého životního stylu mezi firmou Lea Mazalová, se sídlem v Nošovicích, Nošovice 175, PSČ 739 51, IČ 683 45 887,  (dále jen "prodávající") na straně jedné a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"), na straně druhé.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami dále v rozsahu těmito obchodními podmínkami neupravenými Zákonem číslo 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), Zákonem číslo 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) Zákonem číslo 513/1991 Sb  (Obchodní zákoník) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 
 
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.
 
 

Informace 
Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrační. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  


Informace o přijímaných způsobech platby - Lze platit:

1) Dobírkou (55, - Kč- přes Českou poštu, 22,- Kč přes Zásilkovnu)

    Při platbě dobírkou nezapomeňte uvést svůj telefon, abychom si mohli vaši objednávku ověřit.

2) Převodem na účet (0, - Kč)

 

Zboží zašleme bezprostředně po obdržení platby na náš účet v Kč číslo: 2101328231/2010.  Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky, které vám přijde v potvrzovacím emailu.

Zákazník platí vždy cenu, kterou vidí v posledním kroku objednávky před jejím potvrzením.
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

 
 
Objednání zboží

Pro objednání zboží je nutné se zaregistrovat. Dále je nutné úplně správně vyplnit zasílací adresu, včetně PSČ. Při registraci uveďte také svůj telefon, na kterém si budeme moci vaši objednávku případně upřesnit či ověřit (při platbě dobírkou) nebo napsat na zásliku pro oznámení dodání zásilky českou poštou. Objednáním zboží kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.


 
 Doručování zboží  
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Zpravidla zboží odchází následující pracovní den. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem (obvykle zasíláme se zbožím).  

 

Poštovné je uvedeno na stránkách eshopu a závisí podle druhu dopravy.
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.  
  


Cena a způsob doručení. 
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. 
Ceny jsou prodávajícím stanovený v ceníku, který je součástí popisu nabízeného zboží. Ceny mohou být průběžně aktualizovány. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


 
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. 
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

 
Práva a povinností z vadného plnění 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.   
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.  
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
 
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 
 


Zákonná práva z vad 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 
 
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
• bezplatné odstranění vady opravou;  
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
 
 
Vyřízení reklamace 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.          

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 
 
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.
 
 
Ochrana osobních údajů 
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.   
 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 


Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.  
 
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 


Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.   
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. 
 
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.   
 
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.  
 
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  
 
Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.  
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


 
Ostatní 
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  
  
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 
Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s novým občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014, jsou schválené majitelkou Leou Mazalovou a jsou účinné od 21. listopadu 2017. 
 


Název firmy:
Lea Mazalová
Nošovice 175
739 51 Dobrá

Česká Republika

IČO:68345887
 

Podnikatekal zapsána v živ.rejstříku MÚ Frýdek-Místek

ID RZP: 1117057
Číslo případu: 380202/U2017/8753/Kr

Provozovna:
Masáže L + L
Nošovice 175
739 09 Nošovice

 

Nejesm plátce DPH, ceny uvedeny v našem eshopu jsou uvedeny bez DPH.

Tel.: +420 606 762 067
 

Číslo účtu: 2101328231, kód banky: 2010

               
Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem, kontaktní údaje jsou předány dopravní společnosti, která je smí použít jen za účelem doručení zásilky.


Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.